Głównej zawartości

Misja

Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego, tak aby tworzyć warunki mieszkańcom naszego regionu do jak najlepszego wyboru swojej drogi zawodowej.

Cele

  • integracja środowiska doradców zawodowych z miasta Rybnika i powiatu rybnickiego,
  • wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiana idei, doświadczeń, informacji pomiędzy doradcami zawodowymi z różnych instytucji rynku pracy,
  • popularyzowanie wiedzy z dziedziny poradnictwa zawodowego wśród społeczeństwa,
  • promocja i popieranie działań związanych z doradztwem zawodowym,
  • prowadzenie wspólnych projektów.

RPPZ realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych imprez,
  • współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
  • wspieranie działań zmierzających do popularyzacji doradztwa zawodowego,
  • oddelegowania pracowników poszczególnych instytucji tworzących RPPZ do spotkań,
  • wsparcie merytoryczne realizowanych projektów.

W dniu 26.02.2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku podpisano Deklarację Współpracy – Porozumienie Na Rzecz Platformy Poradnictwa Zawodowego.

Gości powitała Dyrektor urzędu pracy – Teresa Bierza. W uroczystym spotkaniu wszystkich sygnatariuszy uczestniczyli Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali oraz Z-ca Prezydenta Ewa Ryszka, którzy w swoich wystąpieniach pozytywnie ocenili pomysł rybnickich doradców oraz wyrazili nadzieję na przystąpienie do platformy innych instytucji.

Idę, cele oraz opis działań platformy przedstawił w swojej prezentacji Jacek Żyro, doradca zawodowy tutejszego rzędu pracy. W pozostałej części programu o potrzebie upowszechnienia dostępności do poradnictwa zawodowego mówili pozostali uczestnicy spotkania.

Dzięki działaniom Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego mieszkańcy Rybnika i powiatu mają łatwiejszy dostęp do usług całożyciowego poradnictwa kariery, a jego jakość świadczona jest na europejskim poziomie.