Głównej zawartości

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach:

 1. Depa Hanna
 2. Domżoł Justyna
 3. Kalarus-Nowak Gabriela
 4. Majewski Marcin
 5. Oparski Tomasz
 6. Paśnicka Jolanta
 7. Pietrek Ireneusz
 8. Rasek Leszek
 9. Smusz Edward - Zastępca Przewodniczącego
 10. Szwed Artur
 11. Szymura Krzysztof
 12. Świenty-Leśniak Anna - Sekretarz
 13. Żyła Kazimierz - Przewodniczący

 

Struktura organizacyjna

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżur w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00 pod adresem:
Centrum Usług Społecznych
ul. Młyńska 21A

44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 43 15 975

Podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu:
- przyjmuje zgłoszenia,
- prowadzi rozmowy interwencyjno-motywacyjne,
- sporządza wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- prowadzi rozmowy profilaktyczne,
- udziela informacji w sprawach problemów alkoholowych,
- wnioskuje do właściwych instytucji, np. Policji, OPS, o udzielenie dodatkowych informacji o zgłoszonych osobach,
- opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży oraz ich ilości z uchwałami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
- dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- bierze udział w działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracach grup roboczych.